• „Bystřice je pro nás všechny tím nejdůležitějším místem na světě“

  Marcel Čmiel
  Marcel Čmiel
 • „Chceme vybudovat vícegenerační centrum relaxace, sportu a zdraví“

  Radek Olszar
  Radek Olszar
 • „Věnujme patřičnou pozornost vzdělávání a výchově dětí a mládeže“

  Monika Poloková
  Monika Poloková
 • „Zkvalitňujme občanskou vybavenost a infrastrukturu ve všech lokalitách“

  Daniel Heczko
  Daniel Heczko
 • „Zajišťujme důstojné životní podmínky pro naše seniory“

  Anna Kubátová
  Anna Kubátová
 • „Zachovejme původní ráz Bystřice“

  Aleš Goryl
  Aleš Goryl
Naše volba č. 4

Náš program pro Bystřici

Jsme sdružením nezávislých kandidátů, které má PRO KLIDNOU A PROSPERUJÍCÍ BYSTŘICI těchto 15 HLAVNÍCH PRIORIT

Co chceme

Priorita 1

Intenzivně pracovat pro co nejbezpečnější, co nejkomplexněji vybavenou a co nejlépe spravovanou Bystřici. Naše obec je pro nás, a to doslova, tím nejdůležitějším místem na světě.

Priorita 2

Vybudovat nové vícegenerační centrum relaxace, sportu a zdraví – v lokalitě Na Pasekách.

Priorita 3

Dále dotvářet centrum obce. Zrealizujme nové pochozí plochy v centru obce kolem obchodů a v návaznosti na oba přístupové směry k nádraží.

Priorita 4

Věnovat patřičnou pozornost vzdělávání a výchově dětí a mládeže. Podporujme smysluplné občanské aktivity, společenské a sportovní dění, rozvoj našich dětí a mládeže ve všech oblastech života.

Priorita 5

Plynule zajišťovat důstojné životní podmínky pro naše seniory. Podílejme se na jejich společensky aktivním stáří.

Priorita 6

Průhledně, účelně a efektivně hospodařit s veřejnými prostředky. Občany v dostatečné míře a včas informujme o dění ve veřejné správě a samosprávě.

Priorita 7

Vytvářet novou občanskou vybavenost a obecní infrastrukturu ve všech lokalitách obce. O tu stávající se musíme efektivněstarat.

Priorita 8

Významně podporovat a pozitivně ovlivňovat komunitní život v obci – činnost všech spolků, neziskových organizací a zájmových i jiných skupin, které vytvářejí kolorit naší obce a dávají Bystřici pozitivní životní energii.

Priorita 9

Zachovat původní ráz Bystřice. Rozvážně, v rámci dodržování zákona, pracujme s územním plánem obce. Individuálně a zodpovědně posuzujme žádosti o změny i s ohledem na využití rodinných pozemků.

Priorita 10

Naplňovat výstupy strategického plánu obce, který jsme zpracovali a připravili ve spolupráci s Vámi občany ve střednědobém horizontu do roku 2023 i do dalších let.

Priorita 11

Zavádět moderní SMART strategie do veřejné správy a obezřetně transformovat obec Bystřici na chytře udržitelné a prosperující místo pro náš spokojený a plnohodnotný život.

Priorita 12

Citlivě reagovat na změny životních podmínek, s ohledem k potřebám občanů a s důrazem na ochranu životního prostředí.

Priorita 13

Být součástí společné Evropy. Přemýšlejme v praktických evropských souvislostech a vytvářejme pozitivní mezinárodní vztahy se vstřícnými zahraničními partnery. Díky obecním aktivitám vtahujme naše děti a mládež do rozumně pojatého života ve společné Evropě.

Co nechceme

Priorita 14

Nechceme rozdělovat, chceme spojovat. Nepřipustíme žádné konflikty v soužití jednotlivých národností, protože jen silná a jednotná komunita může zajistit plynulou existenci Bystřice i v těžkých dobách.

Priorita 15

Dávat nesplnitelné a plané sliby.

Co chcemy robić

Priorytet 1

Intensywnie pracować na rzecz jak najbezpieczniejszej, kompleksowo wyposażonej i jak najlepiej zarządzanej Bystrzycy. Nasza gmina jest dla nas – i to dosłownie – najważniejszym miejscem na świecie.

Priorytet 2

Wybudować nowy wielopokoleniowy ośrodek relaksu, sportu i zdrowia – w części gminy Na Pasiekach.

Priorytet 3

Dalej kształtować centrum gminy. Zrealizujemy nowe powierzchnie dla pieszych w centrum gminy, wokół sklepów oraz w nawiązaniu do tras z obu stron prowadzących do dworca.

Priorytet 4

Poświęcać należytą uwagę kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży. Wspieramy sensowne inicjatywy obywatelskie, działalność społeczną i sportową, rozwój naszych dzieci i młodzieży we wszystkich dziedzinach życia.

Priorytet 5

Na bieżąco zapewniać godne warunki życia naszym seniorom. Uczestniczmy w ich aktywnie spędzanej starości.

Priorytet 6

W sposób przejrzysty, celowy i efektywny zarządzać funduszami publicznymi. Informujmy mieszkańców w dostatecznym stopniu i na czas o nowościach w zakresie administracji państwowej i samorządowej..

Priorytet 7

Tworzyć nową infrastrukturę gminną służącą mieszkańcom. we wszystkich częściach gminy. Intensywnie musimy troszczyć się o istniejącą.

Priorytet 8

W znaczący sposób wspierać i pozytywnie wpływać na życie gminnej społeczności – działalność wszystkich stowarzyszeń, organizacji non profit oraz grup interesu i innych grup, które formują charakter naszej gminy i dostarczają Bystrzycy pozytywnej energii życiowej.

Priorytet 9

Chronić pierwotny charakter Bystrzycy. Rozsądnie, w ramach przestrzegania ustawy, pracujmy z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Indywidualnie i odpowiedzialnie ocieniajmy wnioski o zmiany, biorąc także pod uwagę wykorzystanie działek rodzinnych.

Priorytet 10

Realizować założenia planu strategicznego gminy, który opracowaliśmy przy współpracy z Wami, mieszkańcami, w horyzoncie średniookresowym do 2023 roku oraz na kolejne lata.

Priorytet 11

Wprowadzać nowoczesne strategie SMART do administracji publicznej i ostrożnie przekształcać Bystrzycę w sprytnie działające, prosperujące miejsce do naszego satysfakcjonującego i wartościowego życia.

Priorytet 12

Z wrażliwością reagować na zmiany warunków życia, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz kłaść nacisk na ochronę środowiska.

Priorytet 13

Być częścią wspólnej Europy. Bierzmy pod uwagę praktyczny kontekst europejski i twórzmy pozytywne relacje międzynarodowe z przychylnie odnoszącymi się do nas partnerami zagranicznymi.

Czego nie chcemy

Priorytet 14

Nie chcemy dzielić, chcemy łączyć. Nie dopuszczamy możliwości żadnych konfliktów we współżyciu poszczególnych narodowości, ponieważ tylko silna i jednolita wspólnota może zapewnić trwałą egzystencję Bystrzycy także w trudnych czasach.

Priorytet 15

Dawać obietnic nie do spełniania i bez pokrycia.

Kdo jsme

Volební zpravodaj

Volební zpravodaj

Chcete se o nás dozvědět víc? Přečtěte si náš Volební zpravodaj…
Přečíst

Aktuality